شرایط و قوانین استفاده

  • استفاده از خدمات انلاین آموژاک به معنی پذیرش شرایط مندرج در سایت می باشد.

  • پس از ثبت نام مدرس و دانش پذیر در سایت، سایت آموژاک اقدام به معرفی انها به یکدیگر می کند. هر گونه مراجعه مدرسان یا دانش پذیران به به آموزشگاه یا منزل دیگری با مسئولیت خودشان می باشد. و سایت آموژاک هیچ تعهد یا مسئولیتی در این خصوص ندارد وصرفا هماهنگی بین مدرس و دانش پذیر را انجام میدهد.

  • سایت آموژاک تلاش می کند پیوسته اطلاعات کاملی از دانش پذیر و مدرس اخذ کند. با این همه تمام اطلاعات ارائه شده توسط کاربران قابل راستی آزمایی نیست. بنابراین آموژاک هیچ مسئولیت و هیچ تعهدی در قبال اطلاعات ارائه شده توسط کاربران ندارد.
  • آموژاک هر زمانی که صلاح بداند می تواند هر حساب کاربری را به هر شکلی اصلاح یا حذف نماید.