شیرین باقری پور
مدرس شیرین باقری پور
تهران تهران

فیزیک دهم فیزیک

هزینه یک جلسه تدریس 150 هزار تومان